Legal Decision Making

‘‘Gezondheid boven alles?’, van spanning tot balans’, in: B. Bots e.a. (red.), Recht & Gezondheid. Gezondheid boven alles?, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 17-24. 

‘Naschrift’, Nederlands Juristenblad 2014/1773, p. 2370-2371

‘Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten: Enige observaties naar aanleiding van de zaak Martijn’, Nederlands Juristenblad 2014/1174, p. 1606-1609

‘Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten’, in: N.M. Blokker, S.C.G. van den Bogaert, N.R. Koffeman, M.L.P. Loenen & F.P. Ölcer (eds.) Vijftig juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2014, p. 307-315

‘Verandering van cassatierechtspraak’, Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2011, vol. 3, p. 81-88

‘Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie’, in: A.G. Castermans, Jac. Hijma, K.J.O Jansen, P. Memelink, H.J. Snijders & C.J.J.M. Stolker (eds.), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Deventer: Kluwer 2009, p. 269-280

‘Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?’, NTBR 2008/47, p. 381

‘Uitleg van rechterlijke uitspraken’, WPNR 2007/6709, p. 431-445

‘Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?’, NTBR 2003, vol. 4, p. 173.

‘De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid)’, in: Jurist en werk, 2003

‘Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik’, in: C.P.M. Cleiren & G.K. Schoep, Rechterlijke samenwerking, Deventer: Gouda Quint 2001, p. 15-31

‘Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van ‘De Hoge Raad op de hei’’, NTBR 2000, vol. 5, p. 185-190

‘Promoveren, nu en niet later’, in: Juridische beroepengids 1999, Den Haag: Jurist & Werk 1999, p. 147-152

‘Maten van dwingend recht’, in: T. Hartlief & C.J.J.M. Stolker (eds.), Contractvrijheid, Kluwer: Deventer 1999, p. 153-167

‘Wordt de samenwerkende rechter tot bestuurder en/of wetgever? Van trias politica naar een staatsrechtelijk poldermodel?’, Nederlands Juristenblad 1997, vol. 39 p. 1793-1797

‘Het relatieve gezag van de wetsgeschiedenis voor de rechtsvinding’, in: J. ten Kate and others (eds.), Miscellanea Jurisconsulto vero Dedicata. Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné, Kluwer: Deventer 1997, p. 397-408

‘Rechtsvinding door de burgerlijke rechter in (dood)gewone zaken’, Trema 1997, p. 43-50

‘Asser-Vranken en de congresbundel Rechtsvinding, In discussie met een mijlpaal van een groot man’, NTBR 1996, vol. 8, p. 214-219

Retrocipatie, Opmerkingen over het beroep op onder het oude Burgerlijk Wetboek gevormde precedenten bij de toepassing van het huidige, dit in aansluiting op beschouwingen over de betekenis van precedenten in het algemeen (inaugurele rede RU Leiden 16 december 1994), Arnhem: Gouda Quint, Deventer: Kluwer en Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 1-76

‘De goede jurist-lezer’, in: G.P. Hoefnagels (ed.), Vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep, Arnhem: Gouda Quint 1991

‘Cassatie, waar leidt dat toe?’, in: J. van Schellen (ed.), De Maris-bundel, jubileumbundel aangeboden aan Mr. A.G. Maris, Kluwer: Deventer 1989, p. 77-88

‘Vuistregels in de praktijk der rechtsvinding (voorwoord en verslag van discussie)’, in: Vuistregels bij Besluitvorming, Universitaire Pers Rotterdam 1989, p. 185-186 en 221 (together with R.J.P. Kottenhagen)

‘Hoge Raad, goede raad, Enige beschouwingen bij de HR-literatuur rond het 150-jarig jubileum van de Hoge Raad’, Nederlands Juristenblad 1988, 1602-1632, met naschrift in Nederlands Juristenblad 1989, p. 420-421 (in response to a reaction from F. Bruinsma)

‘Vuistregels voor de praktijk der rechtsvinding’, Ars Aequi 1986, vol. 11, p. 706-713

‘Bespreking M. van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss Gent,’ RMThemis 1981, p. 371-375

Rechtsvinding door de burgerlijke rechter. Een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de Gerechtshoven (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978

Annotations Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer from 1991 up to and including the present