Algemeen

'Openbare registers van afdeling 3.1.2 BW en rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv', in: P.C. van Es e.a. (red.), Hulde aan Huijgen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 253-261.

‘Bewijs, tegen(deel)bewijs en rechterlijke vermoedens’, in: R.H. de Bock, R.J.Q. Klomp & E.L. Schaafsma-Beversluis (red.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, (Asser-bundel) Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 249-260.

‘Bewijsvermoedens nader beschouwd’, Nederlands Juristenblad 2015/1902, p. 2664-2672

‘New Developments in National Rules for ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts’, in: A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh (red.), The Influence of EU Law on National Private Law, Kluwer: Deventer 2014, p. 96-116

‘Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregels’, in: F.E.J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet & F. Verstijlen (red.), Groninger zekerheid. Liber Amicorum Wim Reehuis, Deventer: Kluwer 2014, p. 251-363

‘Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht)’, WPNR 2009/6823, p. 998-1001

‘Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers’, Nederlands Juristenblad 2009/1197, p. 1554-1559 (tezamen met T. Hartlief & J. Hijma)

‘De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief’, NTBR 2009/25, p. 205

‘Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag’, WPNR 2009/6781, p. 22-25

‘Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien’, in: I. Boone e.a., Liber amicorum Hubert Bocken : dare la luce, Gent: Die Keure 2009, p. 507-518

‘Naschrift’, WPNR 2009/6779, p. 981-982

‘Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt’, WPNR 2009/6761, pp. 541-552

‘Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal’, NTBR 2008/1, p. 1

‘Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 79-96

‘Van massaschades naar massaprocedures’, in: N. van den Berg & R. Henkemans (red.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 5-8

‘Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring’, NTBR 2004, afl. 1, p. 1.

‘Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie’, in: I. Brand e.a. (red.), Recht(er) en belang, BW-krant jaarboek 17, Deventer: Kluwer 2001, p. 9-26

‘Des relations personelles importantes; internetbanden met individuele belanghebbenden bij algemeen belang acties en groepsacties’, in: P.B. Cliteur e.a. (red.), It ain't necessarily so: opstellen aangeboden aan Prof. mr. H. Franken, Kluwer: Deventer 2001, p. 501-510

HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, Tijdschrift voor Privaatrecht 2001, afl. 38

‘Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit?’, WPNR 2000/6425, p. 853-856

‘Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure’, NTBR 2000, afl. 8, p. 410-412

‘Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking’, in: S.C.J.J. Kortmann (red.),‘Yin-Yang’ (Van Mourikbundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 345-358

‘Extinctive Prescription, On the Limitation of Actions’, in: Ewoud H. Hondius (red.), Reports to the XIVth Congress International Academy of Comparative Law Athens (Vouliagmeni), Greece, 31 July - 7 August 1994, Kluwer Law International: The Hague, London, Boston 1995, p. 249-258

Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht (afscheidsrede Erasmusuniversiteit), Arnhem/Deventer/Zwolle: Gouda Quint/Kluwer/Tjeenk Willink 1992, p. 1-66

‘Bestrijding van procesrechtsparticularisme, Enige opmerkingen bij de dissertatie van Mr Wesseling-van Gent’, Nederlands Juristenblad 1988, afl. 33, p. 1199-1203

‘Civiel-processueel maatwerk ter bevordering van kwaliteit en efficiency’, Nederlands Juristenblad 1987, p. 1488-1496

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer vanaf 1991 tot en met heden